javax.xml.crypto.dsig.keyinfo
インタフェース 
KeyInfo
KeyName
KeyValue
PGPData
RetrievalMethod
X509Data
X509IssuerSerial
クラス 
KeyInfoFactory